Cookies

Cookies

Cookies jsou textové soubory vytvářené webovými stránkami a následně ukládané v uživatelově prohlížeče. V případě že se později vrátíte na webové stránky, které si uložili alespoň jednu cookie, mohou si tuto uloženou cookie poslat zpět na server a tak získat informace, které si u vás předtím uložily. Detailní informace pro všechny typy prohlížečů najdete tady: aboutcookies.org.

Na tomto webu se používají následující cookies:

• Cookies první strany – cookies vytvořené samotnými stránkami pro zajištění správné funkčonsti webu. Pro eshop je to například informace o stavu nákupního košíku.

• Cookies třetí strany – cookies reklamních systémů, sociálních sítí, vložených videí, a tak dále. Google Analytics navíc používá cookies pro následující reklamní funkce.

         • Remarketing.

         • GDN reporting.

         • Demografické a zájmové přehledy Google Analytics.

 

 

Zásady ochrany soukromí při využívání služby Google Analytics

Web využívá službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je společnost Google, Inc. Tato služba zaznamenává chování návštěvníků webových stránek a umožňuje ho vyhodnocovat. Díky tomu nám pomáhá k lepším webovým stránkám, příjemnějšímu uživatelskému zážitku a plynulejší prostupnosti webu.

Chování uživatelů na stránkách se shromažďuje pomocí souborů cookies.

Služba nesbírá ciltivé ani osobní údaje. Všechna nasbíraná data o uživatelích stránek jsou anonymní. Google, Inc. může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím osobám, jen v případě že je tak požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby údaje pro Google zpracovávat.

Pokuď by jste chtěli vědět více informací o využívání a sběru dat společnosti Google, Inc, naleznete je ve smluvních podmínkách. V případě, že si nepřejete být zahrnován do statistik služby Google Analytics, můžete tak provést na Google Analytics Opt-out.


ENG

Cookies

Cookies are text files created by a website and subsequently stored in the user's browser. If you later return to websites that have stored at least one cookie, they may send the stored cookie back to the server and retrieve the information they previously stored with you. Detailed information for all types of browsers can be found here: aboutcookies.org.

The following cookies are used on this site:

• First-party cookies - cookies created by the site itself to ensure the proper functioning of the site. For e-shop, for example, information about the status of the shopping cart.

• Third-party cookies - cookies of advertising systems, social networks, embedded videos, and so on. In addition, Google Analytics uses cookies for the following advertising features.

• Remarketing.

• GDN reporting.

• Google Analytics Demographics and Interest Reports.

Google Analytics Privacy Policy

The site uses Google Analytics, provided by Google, Inc. This service records and evaluates the behavior of website visitors. This helps us to make a better website, a more user-friendly experience, and smoother web permeability.

User behavior on the site is collected using cookies.

The service does not collect sensitive or personal information. All user data collected on the site is anonymous. Google, Inc. may only disclose this user information to third parties if required to do so by law or when such third parties process Google data.

If you would like to know more about the use and collection of data by Google, Inc, please see the Terms of Service. If you do not wish to be included in Google Analytics statistics, you can do so at the Google Analytics Opt-out.