Obchodní podmínky Certeza

Národních mučedníků 398/7, 500 08, Hradec Králové, Česká republika,
IČO: 07964951,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddílu C, vložka 43499
(dále ,,Certeza s.r.o.“ nebo též „poskytovatel“) 

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE

Služeb sebeobrany, první pomoci a dalších kurzů 

PREAMBULE

Poskytovatel se zabývá vzděláváním v oblasti sebeobrany, první pomoci a dalších s tím souvisejících oblastech. Cílem poskytovatele je poskytnout frekventantům svých kurzů co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání a zážitkového vzdělávání, a to zcela dobrovolnou formou s důrazem na bezpečnost, efektivnost a přátelskou atmosféru v malých skupinách studentů.

I. Platnost a účinnost smluvních obchodních podmínek

1. Tyto smluvní obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a tvoří nedílnou součást uzavřených závazků v souvislosti s poskytováním Služeb poskytovatele (dále jen „smlouva“) a všech dílčích smluv nebo dohod (dále jen „dílčí smlouvy“) uzavřených mezi poskytovatelem a klientem.

2. Obchodní podmínky zavazují smluvní strany uzavřených obchodů po dobu jejich realizace až do úplného splnění všech závazků smluvních stran z těchto obchodů.

3. Na vztahy smluvních stran a dílčích smluv se nepoužijí obchodní podmínky klienta, pokud smluvní strany výslovně písemně nesjednají jinak.

II. Přihlašování na kurzy (návrhy na uzavření dílčích smluv)

1. Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře na internetových stránkách http://www.sorudo.cz/, popřípadě emailem či telefonicky na platné kontaktní adresy poskytovatele, a to minimálně třicet dní před zahájením kurzu, tzn. před dnem, kdy má kurz proběhnout, v případě vícedenních kurzů pak před dnem zahájení kurzu. Méně něž třicet dní před začátkem kurzu již není možné se na kurz přihlásit.

Návrh na uzavření dílčí smlouvy formou objednávky předkládá klient poskytovateli, a to e-mailem na: kurzy@sorudo.cz  (kontaktní osoba poskytovatele: koordinátorka Lucie Vomáčková) 

2. Klient určí odpovědnou kontaktní osobu, která bude poskytovateli odesílat návrhy na uzavření dílčích smluv – objednávky.

3. Návrh na uzavření dílčí smlouvy – objednávka musí vždy obsahovat: 

- celé jméno/obchodní firmu,
- emailovou adresu a telefonní číslo

a pokud je nezbytné:

- datum, 
- přesné vymezení požadavků a Služeb, 
- čas a místo dodání, 
- cenu (pokud je možné s odkazem na platný ceník poskytovatele), 
- v případě Služeb poskytovaných na zakázku musí klient v objednávce zadat parametry objednávaných Služeb, včetně příslušné dokumentace či jiné specifikace. 
 

III. Uzavření smlouvy

1. Poskytovatel potvrdí přijetí návrhu rovněž tel., dopisem, faxem nebo e-mailem. 

2. Pro případ, že poskytovatel vrátí klientovi návrh, který obsahuje jeho doplnění, výhrady nebo jiné změny, považuje se toto za odmítnutí návrhu a zároveň za návrh nový.

3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká na základě objednávky potvrzené poskytovatelem. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. klient je oprávněn odstoupit od smlouvy do uplynutí lhůty stanovené pro řádné splacení ceny kurzu (dále „kurzovné“). V případě, že klient  od smlouvy odstoupí po splacení kurzovného, bude se postupovat dle storno podmínek Obchodních podmínek.

4. Poskytovatel může vyjádřit svůj souhlas s návrhem smlouvy – objednávkou i bez jejího potvrzení, a to tím, že dodá klientovi objednané zboží či Službu v souladu s objednávkou. 

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna trvání, místa a času části nebo celého kurzu) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

IV. Dodací lhůty a místo plnění

1. Poskytovatel se zavazuje, že ujednané Služby bude uskutečňovat v dohodnutých dodacích lhůtách (podle potvrzených objednávek, dílčích smluv).

2. Místem plnění (odevzdání Služby) je sídlo poskytovatele pokud se smluvní strany u konkrétní objednávky (dílčí smlouvy) nedohodnou jinak. Poskytovatel umožní klientovi v místě plnění (v sídle poskytovatele) nakládat se zbožím či Službou a tím splní povinnost realizace zboží či Služby.

V. Dárkové poukazy

1. Klient může též zakoupit dárkový poukaz, který je volně přenositelný na třetí osoby a jehož koupí a zaplacením vzniká klientovi  nárok na účast na kurzu specifikovaném v dárkovém poukazu. Klient  je oprávněn se přihlásit na jakýkoli poskytovatelem vypsaný termín v době platnosti dárkového poukazu, jež je na dárkovém poukazu uvedena.

2. Dárkový poukaz je klientovi  odeslán až po objednání a řádném splacení.

3. Dárkový poukaz je splatný do čtrnácti dnů od objednání. V případě, že platba nebude v této době připsána na účet poskytovatele, nárok na zaslání dárkového poukazu automaticky propadá.

4. Dárkový poukaz se klientovi doručuje elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce dárkového poukazu, popř. na žádost klienta doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v objednávce poukazu. Klient  může dárkový poukaz vrátit do čtrnácti dnů od doručení dárkového poukazu.

5. V případě zasílání dárkového poukazu prostřednictvím emailu se má za to, že je dárkový poukaz doručen dnem, kdy byl poskytovatelem odeslán. V případě zasílání dárkového poukazu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se má za to, že dárkový poukaz byl doručen třetím dnem od odeslání.

6. Přihlašování na kurz probíhá prostřednictvím formuláře na internetových stránkách http://www.sorudo.cz/, popřípadě emailem či telefonicky na platné kontaktní adresy uvedené v Obchodních podmínkách, a to minimálně třicet dní přede dnem, kdy má proběhnout kurz. V případě více denních kurzů pak před dnem zahájení kurzu. Méně než třicet dní před začátkem kurzu již není možné se na kurz přihlásit.

7. Na kurz se může přihlásit pouze osoba s řádně splaceným dárkovým poukazem.

8. Klient při přihlašování na kurz uvede své celé jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo.

9. Pokud klient nemá emailovou adresu, vyplní pouze telefonní číslo.

10. Po přihlášení na kurz již není možné poukaz převádět na třetí osoby.

11. V případě, že dojde k odstoupení klienta z kurzu objednaného na základě dárkového poukazu více než čtrnáct dní před začátkem kurzu, dárkový poukaz nepropadá. V případě, že klient odstoupí z kurzu objednaného na základě dárkového poukazu méně než čtrnáct dní předem, dárkový poukaz propadá.

12. Oznamování změn v kurzu objednaném na základě dárkového poukazu jsou obě strany povinny neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu. Za písemné vyrozumění se pro účely Obchodních podmínek má zaslání vyrozumění na předem sdělenou emailovou či poštovní adresu, popř. zaslání sms zprávy na platné kontaktní adresy.

13. Dárkový poukaz je spotřebován okamžikem jeho využití u poskytovatele nebo marným uplynutím doby platnosti v něm uvedené.

14. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, zneužití, odcizení či poškození dárkového poukazu.

15. Klient  není oprávněn zasahovat do podoby a obsahu dárkového poukazu, jakkoli jej pozměňovat, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, publikovat nebo s ním jinak nakládat v rozporu s dobrými mravy.    

VI. Dodací podmínky a garance 100 % spokojenosti

1.  Poskytovatel je povinen dodat Službu klientovi v druhu, množství a lhůtách sjednaných v dílčí smlouvě, a to i postupným částečným plněním. Tyto povinnosti má poskytovatel za předpokladu, že klient řádně a včas zaplatil předchozí faktury za dodané zboží či Služby. Pokud nebude poskytovatelem sděleno klientovi něco jiného, je dnem dodání (jeho připravenosti k odběru) den uvedený v potvrzení objednávky klienta.

2. Klient je povinen převzetí zboží či Služby potvrdit. 

3. Poskytovatel garantuje kvalitu Služeb.

4. Je-li klient v prodlení s převzetím zboží či Služby, uchová poskytovatel zboží či Službu, může-li s ním nakládat, pro klienta způsobem přiměřeným okolnostem. Poskytovatel může zboží či Službu zadržet, dokud mu klient neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží či Služby. Prodlením klienta s převzetím zboží či Služby vzniká poskytovateli právo zboží či Službu vhodným způsobem prodat poté, co poskytovatel klientovi poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

5. Množství zboží či Služby sjednané ve smlouvě, u kterého to vyplývá z technologie nebo jiných důvodů je určeno jen přibližně. Konečné přesné množství pak určí poskytovatel.

6. Dodá-li poskytovatel větší množství zboží či Služeb, než bylo ujednáno, je smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je klient, ihned po obdržení informace o kvantitě, bez zbytečného odkladu, odmítl.

7. Poskytovatel garantuje klientovi, že se bude na kurzu bavit, naučí se efektivně řešit situace, které jsou předmětem kurzu, a že bude odcházet spokojen.

8. V případě, že kurz poskytnutý klientovi poskytovatelem nebude splňovat ani jeden z aspektů uvedených v předchozím bodě, zavazuje se poskytovatel vrátit klientovi 100% kurzovného, popřípadě je klient oprávněn vybrat si jiný kurz z nabídky poskytovatele, do jehož ceny mu bude započítána cena kurzovného, které již zaplatil.

9. Pokud klient objedná kurz pro více účastníků, postupuje se obdobně podle bodu 8. Je však třeba, aby pro postup podle bodu 8., vyjádřila nespokojenost s kurzem nadpoloviční většina účastníků kurzu.

10. Vrácení kurzovného z důvodů uvedených v bodě 8. bude částka převedena na účet klienta do 30 dnů od události, na základě níž se poplatek vrací.

11. Garance 100% spokojenosti se nevztahuje na 2 hodinové minikurzy.

VII. Kupní cena a platební podmínky

1. Kurz je splatný do doby 14 dnů před začátkem kurzu. V případě, že klient do této doby kurz nesplatí, bude z kurzu automaticky vyřazen.

2. Platba probíhá na účet 2800239254/2010, jako variabilní symbol uvede klient VS ze zaslaného dokladu. Platbu je možné také uhradit on-line platební kartou. Faktura je na vyžádání klienta předána na kurzu, popř. zaslána na email či poštou.

3. Ceny zboží či Služeb, včetně cen dopravy jsou uvedeny v ceníku poskytovatele platném pro dané období, který je dostupný na www.sorudo.cz/kurzy nebo přiložený ke smlouvě. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Základem pro fakturaci jsou ceny platné v den objednání. Toto ustanovení považují obě smluvní strany za způsob dostatečného stanovení kupní ceny ve smyslu § 2080 občanského zákoníku. Klient je povinen zaplatit poskytovateli kupní cenu za dodané zboží či Služby dle platného ceníku nebo podle dohody. Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranným úkonem měnit.

4. Kupní cena je splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den, ve kterém byla vyfakturovaná částka připsána na účet poskytovatele v jeho bankovním ústavu.

5. Pro případ prodlení klienta se zaplacením faktury je klient povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný na základě vystavení penalizační faktury nebo jiné obdobné výzvy k plnění, a to se splatností 10 dnů od data doručení faktury (výzvy). Poskytovatel má dále nárok vedle úroků z prodlení na zaplacení kupní ceny a úhradu minimální výše nákladů spojených s mimosoudním uplatněním své pohledávky (výzvy k plnění) v rozsahu a za podmínek stanovených právním předpisem. Poskytovatel má právo pro případ prodlení klienta se zaplacením vyfakturované kupní ceny popř. její části, zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech dílčích smluv uzavřených s klientem, aniž toto zadržení dodávek znamená porušení smlouvy. Tímto není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. Smluvní strany tedy tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

6. Kupní cena u zakázkového zboží či Služby se sjednává dohodou smluvních stran na podkladě závazné objednávky klienta a kalkulace ceny předložené poskytovatele (individuálně sjednaná kupní cena). Kupní cena nezahrnuje DPH o platné sazbě.

7. Měna, ve které bude placena kupní cena, je sjednána ve smlouvě.

VIII. Cenové doložky a ujednání

1. Pokud bude kupní cena sjednána v jiné měně než Kč, pak platí, že při zhodnocení či znehodnocení referenčního kurzu české koruny vůči této měně (referenčním kurzem je kurz podle kurzovního lístku ČNB - kurzy devizového trh – k prvnímu dni měsíce ledna příslušného roku) v porovnání se sjednanou kupní cenou ke dni splatnosti kupní ceny o více než 5 %, dochází automaticky ke změně (navýšení či snížení) sjednané kupní ceny o takto zjištěné procento navýšení (zhodnocení) či snížení (znehodnocení) kurzu. 

IX. Reklamace a storno podmínky

1. O jakýchkoli změnách ve smluvním vztahu jsou obě strany povinny neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu. Za písemné vyrozumění se pro účely obchodních podmínek má zaslání vyrozumění na předem sdělenou emailovou či poštovní adresu, popř. zaslání sms zprávy na platné kontaktní adresy. 

2. Klient má právo bezplatně odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, tj. ode dne, kdy bylo klientovi doručeno potvrzení objednávky, vyjma případů uvedených v Obchodních podmínkách a sjednaných mezi stranami. V případě, že dojde k odstoupení klienta z již zaplaceného kurzu více než čtrnáct dní před začátkem kurzu, bude mu navráceno 100% z již uhrazené ceny kurzu nebo si klient může zvolit jakýkoli jiný kurz, do jehož ceny se již zaplacená částka započítá.

3. Pokud klient odstoupí z již zaplaceného kurzu 2 týdny až 1 týden před začátkem kurzu, bude mu navráceno 50% z již uhrazené ceny kurzu nebo si klient může zvolit jakýkoli jiný kurz, do jehož ceny se již zaplacená částka započítá.

4. Pakliže klient odstoupí z již zaplaceného kurzu méně než sedm dní před započetím kurzu, popřípadě se kurzu nezúčastní, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu.

5. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka převedena na účet klienta do 30 dnů od události, na základě níž se poplatek vrací.

6. Výše uvedené storno poplatky se účtují vždy bez ohledu na důvody zrušení. Storno poplatky se neúčtují v případě, že za sebe klient najde náhradníka. Tento náhradník však nesmí být na seminář přihlášen před dnem zrušení účasti klienta. Za den odstoupení se má den, kdy poskytovatel od klienta obdržel oznámení o odstoupení.

7. Dodané zboží či Služba jsou vadné, pokud je dodáno v jiné než ujednané jakosti nebo provedení (pokud nebyla jakost nebo provedení ujednáno, pak v jakosti nebo provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý). Poskytovatel poskytuje klientovi záruku za jakost zboží či provedení Služby. Práva klienta z vadného plnění, které je podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy stanoví OZ, není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak.

8. Klient oznámí poskytovateli bez zbytečného odkladu vady dodaného zboží či Služeb (dále také reklamace), a to způsobem upraveným v Obchodních podmínkách. V oznámení (reklamaci) vady dostatečně určitě popíše, sdělí, jak vady zjistil a uvede den, kdy provedl kontrolu. Poskytovatel potvrdí klientovi obdržení reklamace.

9. Současně s oznámením vad klient oznámí poskytovateli, jaký způsob nápravy nebo odstranění vad si zvolil. Provedenou volbu práva nemůže klient změnit bez souhlasu poskytovatele. 

10. Poskytovatel má právo na provedení vlastní kontroly reklamovaného zboží či Služby a klient mu takovou prohlídku na jeho žádost umožní.

11. Poskytovatel se k reklamaci vyjádří v přiměřené lhůtě, ne delší než 10 pracovních dnů. Pokud bude reklamace řešena odstraněním vady, pak přiměřenou lhůtou k odstranění vady je 20 pracovních dnů, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. 

12. Odpovědnost poskytovatele za vady dodaného zboží či Služeb a práva a povinnosti klienta při zjištění vad a jejich uplatnění u poskytovatele se dále řídí příslušnými ustanoveními OZ.

13. Klient je povinen vybrat termín služby do 1 roku od objednání. V případě, že si klient termín nevybere, činí stornopoplatek 50% z výše objednávky.

X. Změna Obchodních podmínek 

1. Poskytovatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně a v přiměřeném rozsahu změnit Obchodní podmínky, a to v případě, že v důsledku změny podmínek na trhu nebo jiných podstatných skutečností vznikne opodstatněná potřeba jejich změny. 

2. Změnu Obchodních podmínek poskytovatel oznámí klientovi osobním předáním nebo písemně doporučeným dopisem nejméně 30 dnů přede dnem, kdy změna má vstoupit v účinnost. 

3. Klient je oprávněn ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení této změny tyto odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to v jednoměsíční výpovědní době (tato doba je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného poskytovatele). Po výpovědní dobu budou platit Obchodní podmínky v nezměněném znění.

XI. Ostatní ujednání a závazek bezpečnosti

1. Obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi ve vztazích poskytovatele a klienta vyplývající z této smlouvy nebudou použity. 

2. Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti nebo vrácení dokumentů, informací a materiálů poskytovatele klientem podle smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek je klient povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná na základě vystavení penalizační faktury nebo jiné obdobné výzvy k plnění, a to se splatností 10 dnů od data doručení faktury (výzvy). Poskytovatel má dále nárok vedle smluvní pokuty na zaplacení kupní ceny dokumentů a materiálů a úhradu minimální výše nákladů spojených s mimosoudním uplatněním své pohledávky (výzvy k plnění) v rozsahu a za podmínek stanovených právním předpisem. Poskytovatel má právo pro případ porušení klienta zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech dílčích smluv uzavřených s klientem, aniž toto zadržení dodávek znamená porušení smlouvy. Tímto není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. Smluvní strany tedy tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

3. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními OZ, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

4. Postoupení smlouvy nebo dílčí smlouvy třetí osobě kteroukoliv smluvní stranou je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

5. Při doručování poštovních zásilek s právními jednáními smluvních stran týkajících se smlouvy a dílčích smluv a Obchodních podmínek se uplatní domněnka doby dojití poštovní zásilky podle OZ.

6. Klient nemůže uplatnit náhradu škody u poskytovatele, pokud tento nemůže plnit potvrzenou objednávku (dílčí nebo kupní smlouvu) z titulu vyšší moci působící na poskytovatele zvnějšku. Za vyšší moc se považuje válka, mobilizace, teroristický útok na objekt poskytovatele, živelná pohroma jakož i jakákoliv jiná právní či faktická skutečnost, která objektivně dlouhodobě znemožní poskytovateli v pokračování jeho činnosti. Tato vyšší moc po dobu svého trvání zprošťuje poskytovatele povinnosti plnit sjednané objednávky.

7. Na smlouvu a dílčí smlouvy se neuplatní ustanovení OZ o adhezních smlouvách.

8. Poskytovatel není v prodlení anebo neporušuje ujednání s klientem po dobu, po kterou klient neposkytuje poskytovateli součinnost v souladu se vzájemnými ujednáními.

9. Poskytovatel neodpovídá za porušení ujednání či zákona klientem ani za jednání klienta, ke kterému je klient povinen či které je zakázáno.

10. Pokud se klient na kurz/lekci/seminář dostaví pod vlivem omamných látek ( alkohol, drogy) nebude na kurz vpuštěn, a nebo může být z již probíhajícího kurzu vyloučen bez nároku na kompenzaci.

11. Klient seznámí a zajistí, aby veškeré osoby, zaměstnanci a příjemci, kterým je poskytováno zboží nebo Služba, se zavázali, věnovali pozornost a dodržovali pokyny odpovědné osoby poskytovatele - lektora, koordinátora a řídili se jimi po celou dobu poskytování Služby. 

Zejména aby:

zvážili svůj zdravotní stav, fyzickou a psychickou způsobilost k účasti na Službě a informovali lektora v případě, že by jakákoliv prováděná aktivita mohla způsobit ohrožení na zdraví či zhoršení stavu. Nepodceňovali svůj zdravotní stav a informovali už v úvodu školení lektora o zdravotních problémech a možných komplikacích. Např. onemocnění srdce, omezená hybnost, problémy se zády, tlakem, astmatem, epilepsií, čerstvě prodělané operace/ošetřená zranění a další onemocnění / omezení či těhotenství. Řídili se poučením o provedení, cíli a rizicích prováděného cvičení a o tom, jak případným zraněním předcházet. V případě jakýchkoliv nejasností se před cvičením zeptali lektora na vhodnost zapojení. Přizpůsobili vhodnost oblečení, obuvi příp. doplňků s ohledem na prováděná cvičení a fyzickou aktivitu během průběhu nácviku i modelových simulací. Odložili před školením veškeré předměty, které by v průběhu nácviku mohly ohrozit zdraví zúčastněných. Např. náramky, řetízky, ostré předměty, atp. Upravili vhodným svázáním dlouhé vlasy či vousy po celou dobu nácviku i modelových simulací. Okamžitě upozornili lektora na případné zhoršení zdravotního stavu, komplikace, zranění, alergické reakce, poškození majetku a jakoukoliv další skutečnost, kterou nelze pokládat za standardní. Zvážili fyzickou i psychickou náročnost nácviku a modelových simulací a v případě potřeby využili tzv. “STOPky”, jako signálu pro zastavení výcviku. Lektor vysvětlí použití signálu všem účastníkům. Účastníci jsou zároveň povinni respektovat i “STOPku” ostatních účastníků a při společném nácviku se ujistit o jejich zdravotním stavu. Dodržovali pitný režim, minimálně 1,5 litru vody, vždy s ohledem na počasí a zdravotní stav. Dodržovali další zásady s ohledem na zdravotní stav, např. užívání léků, atd. Volili si přestávky podle vlastních potřeb a upozorňovat lektora na odchod z místnosti, účel a čas návratu. Brali zřetel na riziková místa v místnosti či okolí - rohy, neodstranitelné překážky, předměty u kterých hrozí rozbití a možné pořezání nebo způsobení škody na majetku atp. a sami upozorňovali na jejich výskyt. Aktivně předcházeli jakékoliv újmě na zdraví a škodám na majetku.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost při porušení závazků klienta, osob, zaměstnanců nebo příjemců Služeb.

XII. Doručování písemností

1. Smluvní strany se zavazují veškerá právní jednání vůči druhé smluvní straně (písemnosti) zasílat písemně formou poštovní zásilky doručované poštovní přepravou nebo zásilky doručené osobně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, není-li dále uvedeno jinak. 

2. Strany současně berou na vědomí, že zásilka se považuje za doručenou, i když smluvní strana zásilku nepřevezme nebo její doručení zmaří. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání (datum doručení), neprokáže-li smluvní strana jako adresát zásilky opak.

3. V případě, že dojde ke změně týkající se adresy smluvní strany, vzniká této straně povinnost tuto změnu oznámit písemně druhé smluvní straně a to do 7 dnů počínaje dnem změny adresy. Pokud některá ze smluvních stran tuto svou oznamovací povinnost nesplní, považuje se za adresu pro doručování adresa smluvní strany uvedená v záhlaví smlouvy nebo adresa naposledy smluvní stranou oznámená. V případě, že některá ze stran doručuje na dřívější adresu v průběhu doručení oznámení o změně adresy, má se za to, že zásilka doručena nebyla a strana, která tímto způsobem zásilku nedoručila, doručuje opakovaně na adresu uvedenou v oznámení o změně adresy.

4. Právní jednání (písemnosti) výslovně stanovené smlouvou nebo Obchodními podmínkami si mohou smluvní strany doručovat i faxem nebo elektronickými prostředky (e-mailem), a to za podmínek uvedených ve smlouvě či v Obchodních podmínkách. Takto doručovaná písemnost musí být podepsána osobou k tomu pověřenou při provozu obchodního závodu tak, aby tato jednající osoba byla jednoznačně určena.

XIII. Autorská práva a zpracování osobních údajů

1. Veškeré výkony poskytovatele (výtvarná díla, databáze, software, aplikace, kompozice, prezentace, grafy, reklama, hudba, videa, fotografie, grafika atp.) na základě smluvních nebo jiných vztahů s klientem jsou majetkem poskytovatele (není-li ujednáno jinak), který je výlučným vlastníkem veškerých práv a je oprávněn poskytnout licenci ke všem způsobům užití. V případě potřeby zajištění souhlasu či jiného povolení k užívání výkonů třetích osob se klient zavazuje souhlas či jiné povolení pro poskytovatele zajistit.

2. Klient není jakkoliv oprávněn výkony nebo licence pozměňovat, užívat nebo předávat třetím osobám v rozporu s ujednáními a pokyny poskytovatele. V opačném případě je poskytovatel oprávněn po klientovi požadovat plnou ceníkovou cenu za užívání či jiné uvedené nakládání s výkonem či licencí. Na výzvu poskytovatele je klient povinen zanechat užívání nebo jiného nakládání s výkonem nebo licencí, kdy v opačném případě se klient zavazuje poskytovateli k zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % za každý den užívání nebo jiného nakládání s výkony nebo licencemi poskytovatele. Smluvní pokuta je splatná na základě vystavení penalizační faktury nebo jiné obdobné výzvy k plnění, a to se splatností 10 dnů od data doručení faktury (výzvy).

3. Poskytovatel je oprávněn veřejně užít logo, obchodní firmu nebo jakýkoliv jiný název klienta na svých webových stránkách a propagačních materiálech s čímž klient vyslovuje svůj souhlas. V případě nezbytnosti přístupu k systémům či osobním údajům klienta či třetích stran se klient zavazuje přístup zajistit. 

4. V situaci, kdy se poskytovatel nebo klient nacházejí v pozici správce či zpracovatele osobních údajů a vice versa se každý zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací smlouvy nebo při plnění svých povinností přijde do styku s osobními či citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zajistí náležité technické a organizační zabezpečení ochrany údajů a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování jakož i k jejich jinému zneužití. Zpracovatel nese plnou odpovědnost za případné porušení této povinnosti z jeho strany. Zpracovatel je povinen se správcem plně spolupracovat na naplňování práv a povinností vyplývajících ze správy, zpracování a ochrany údajů, kdy si vždy vzájemně poskytnou potřebnou součinnost. Zpracovatel nakládá s údaji pouze za účelem, způsobem a formou, které určí správce. Zpracovatel není oprávněn údaje předávat nebo jakkoli poskytovat jiným stranám. 

Zpracovatel dále:

a) zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu; 

b) zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; 

c) přijme všechna opatření požadovaná podle čl. 32 Nařízení; 

d) dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v čl. 28 odst. 2 a 4 Nařízení; 

e) zohledňuje povahu zpracování, je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení;

f) je správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici; 

g) v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; 

h) poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 Nařízení, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje. Zpracovatel neprodleně informuje správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje Nařízení nebo jiné předpisy Unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Obchodní podmínky vydává poskytovatel s platností a s účinností ode dne 14.9.2019 a s platností až do jejich změny, vydání nových Obchodních podmínek nebo do jejich odvolání.

2. Vztahy smluvních stran neupravené Obchodními podmínkami, smlouvou a dílčí smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OZ, pokud to smlouva, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky ohledně některých ustanovení výslovně nevylučují.    

3. Při výkladu Obchodních podmínek se přihlédne k praxi zavedené mezi stranami v obchodním právním styku a k tomu, co smluvní strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje práva na náhradu škody.

4. Pokud vznikne z plnění uzavřené smlouvy a dílčí smlouvy spor, tak se smluvní strany zavazují řešit jej dohodou smluvních stran. Pokud však se spor nevyřeší dohodou, rozhodne v příslušné záležitosti místně příslušný soud v České republice.

V Hradci Králové dne: 15.8.2019                                                                                                                                                               Petr Moučka - Jednatel