Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování vzdělávacích kurzů (dále „obchodní podmínky“)M-SOR s.r.o., 

Národních mučedníků 398/7, 500 08, Hradec Králové, Česká republika,

IČO:28829514,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

v oddílu C, vložka 30154

(dále ,,M-SOR s.r.o.“ nebo též „poskytovatel“) 

Úvodní ustanovení
1.1. M-SOR s.r.o. se zabývá vzděláváním v oblasti sebeobrany, první pomoci a dalších s tím souvisejících oblastech. Cílem M-SOR s.r.o. je poskytnout frekventantům svých kurzů co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání a zážitkového vzdělávání, a to zcela dobrovolnou formou s důrazem na bezpečnost, efektivnost a přátelskou atmosféru v malých skupinách studentů.

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi poskytovatelem a účastníkem, resp. objednatelem, kurzů nabízených M-SOR s.r.o. a jsou pro obě strany závazné.

1.3. Platné kontaktní údaje M-SOR s.r.o. jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.sorudo.cz/kontakt/. Kontaktní údaje je účastník povinen uvádět podle bodu 2.3. obchodních podmínek při přihlášení na kurz.

1.4. Účastník podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání  objednávky.

Přihlašování na kurzy
2.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem vzniká na základě objednávky potvrzené poskytovatelem. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. účastník je oprávněn odstoupit od smlouvy do uplynutí lhůty stanovené pro řádné splacení ceny kurzu (dále „kurzovné“) uvedené v bodě 3.1. V případě, že účastník  od smlouvy odstoupí po splacení kurzovného, bude se postupovat dle ustanovení bodu 5. Storno podmínek obchodních podmínek.

2.2. Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře na internetových stránkách http://www.sorudo.cz/, popřípadě emailem či telefonicky na platné kontaktní adresy uvedené v bodě 1.3. obchodních podmínek, a to minimálně třicet dní před zahájením kurzu, tzn. před dnem, kdy má kurz proběhnout, v případě vícedenních kurzů pak před dnem zahájení kurzu. Méně něž třicet dní před začátkem kurzu již není možné se na kurz přihlásit.

2.3. Účastník při přihlašování na kurz uvede své celé jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo.

2.4. Pokud účastník nemá emailovou adresu, vyplní pouze telefonní číslo.

2.5. Podmínky přihlašování na kurz je možné se souhlasem obou stran individuálně upravit.

Pokyny k placení
3.1. Kurz je splatný do doby 14 dnů před začátkem kurzu. V případě, že účastník do této doby kurz nesplatí, bude z kurzu automaticky vyřazen.

3.2. Platba probíhá na účet 2800239254/2010, jako variabilní symbol uvede objednatel VS ze zaslaného dokladu. Platbu je možné také uhradit on-line platební kartou. Faktura je na vyžádání účastníka předána na kurzu, popř. zaslána na email či poštou.

Dárkové poukazy
4.1. Účastník  může též zakoupit dárkový poukaz, který je volně přenositelný na třetí osoby a jehož koupí a zaplacením vzniká účastníkovi  nárok na účast na kurzu specifikovaném v dárkovém poukazu. Účastník  je oprávněn se přihlásit na jakýkoli poskytovatelem vypsaný termín v době platnosti dárkového poukazu, jež je na dárkovém poukazu uvedena.

4.2. Dárkový poukaz je účastníkovi  odeslán až po objednání a řádném splacení.

4.3. Dárkový poukaz je splatný do čtrnácti dnů od objednání. V případě, že platba nebude v této době připsána na účet uvedený v bodě 3.2., nárok na zaslání dárkového poukazu automaticky propadá.

4.4.Dárkový poukaz se účastníkovi  doručuje elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce dárkového poukazu, popř. na žádost účastníka doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v objednávce poukazu.Účastník  může dárkový poukaz vrátit do čtrnácti dnů od doručení dárkového poukazu.

4.5. V případě zasílání dárkového poukazu prostřednictvím emailu se má za to, že je dárkový poukaz doručen dnem, kdy byl poskytovatelem odeslán. V případě zasílání dárkového poukazu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se má za to, že dárkový poukaz byl doručen třetím dnem od odeslání.

4.6. Přihlašování na kurz probíhá prostřednictvím formuláře na internetových stránkách http://www.sorudo.cz/, popřípadě emailem či telefonicky na platné kontaktní adresy uvedené v bodě 1.3. obchodních podmínek, a to minimálně třicet dní přede dnem, kdy má proběhnout kurz. V případě vícedenních kurzů pak před dnem zahájení kurzu. Méně než třicet dní před začátkem kurzu již není možné se na kurz přihlásit.

4.7. Na kurz se může přihlásit pouze osoba s řádně splaceným dárkovým poukazem.

4.8. Účastník při přihlašování na kurz uvede své celé jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo.

4.9. Pokud účastník nemá emailovou adresu, vyplní pouze telefonní číslo.

4.10. Po přihlášení na kurz již není možné poukaz převádět na třetí osoby.

4.11. V případě, že dojde k odstoupení účastníka z kurzu objednaného na základě dárkového poukazu více než čtrnáct dní před začátkem kurzu, dárkový poukaz nepropadá. V případě, že účastník odstoupí z kurzu objednaného na základě dárkového poukazu méně než čtrnáct dní předem, dárkový poukaz propadá.

4.11. Oznamování změn v kurzu objednaném na základě dárkového poukazu se řídí bodem 5.1. obchodních podmínek. Ostatní ustanovení článku 5. se pro storno kurzů objednaných na základě dárkového poukazu nepoužijí.

4.12. Dárkový poukaz je spotřebován okamžikem jeho využití u poskytovatele nebo marným uplynutím doby platnosti v něm uvedené.

4.13. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, zneužití, odcizení či poškození dárkového poukazu.

4.14. Účastník  není oprávněn zasahovat do podoby a obsahu dárkového poukazu, jakkoli jej pozměňovat, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, publikovat nebo s ním jinak nakládat v rozporu s dobrými mravy.

Storno podmínky
5.1. O jakýchkoli změnách ve smluvním vztahu jsou obě strany povinny neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu. Za písemné vyrozumění se pro účely obchodních podmínek má zaslání vyrozumění na předem sdělenou emailovou či poštovní adresu, popř. zaslání sms zprávy na platné kontaktní adresy.

5.2. Účastník má právo bezplatně odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, tj. ode dne, kdy bylo účastníkovi doručeno potvrzení objednávky.

5.3. V případě, že dojde k odstoupení účastníka z již zaplaceného kurzu více než čtrnáct dní před začátkem kurzu, bude mu navráceno 100% z již uhrazené ceny kurzu nebo si účastník může zvolit jakýkoli jiný kurz, do jehož ceny se již zaplacená částka započítá.

5.4. Pokud účastník odstoupí z již zaplaceného kurzu 2 týdny až 1 týden před začátkem kurzu, bude mu navráceno 50% z již uhrazené ceny kurzu nebo si účastník může zvolit jakýkoli jiný kurz, do jehož ceny se již zaplacená částka započítá.

5.5. Pakliže účastník odstoupí z již zaplaceného kurzu méně než sedm dní před započetím kurzu, popřípadě se kurzu nezúčastní, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu.

5.6. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka převedena na účet účastníka do 30 dnů od události, na základě níž se poplatek vrací.

5.7. Výše uvedené storno poplatky se účtují vždy bez ohledu na důvody zrušení. Storno poplatky se neúčtují v případě, že za sebe účastník najde náhradníka. Tento náhradník však nesmí být na seminář přihlášen před dnem zrušení účasti účastníka. Za den odstoupení se má den, kdy poskytovatel od účastníka obdržel oznámení o odstoupení.

Neúčast na lekci
6.1. Za neúčast na lekci neposkytuje M-SOR s.r.o. žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

Certifikát
7.1. Na konci kurzu je účastníkům na vyžádání bezplatně vydáván certifikát o absolvování kurzu.

7.2. Na získání certifikátu má nárok každý účastník, který má alespoň 70% docházku.

Garance 100% spokojenosti
8.1. M-SOR s.r.o. garantuje účastníkovi, že se bude na kurzu bavit, naučí se efektivně řešit situace, které jsou předmětem kurzu, a že bude odcházet spokojen.

8.2. V případě, že kurz poskytnutý účastníkovi firmou M-SOR s.r.o. nebude splňovat ani jeden z aspektů uvedených v bodě 8.1., zavazuje se M-SOR s.r.o. vrátit účastníkovi 100% kurzovného, popřípadě je účastník oprávněn vybrat si jiný kurz z nabídky M-SOR s.r.o., do jehož ceny mu bude započítána cena kurzovného, které již zaplatil.

8.3. Pokud objednatel objedná kurz pro více účastníků, postupuje se obdobně podle bodu 8.2. Je však třeba, aby pro postup podle bodu 8.2., vyjádřila nespokojenost s kurzem nadpoloviční většina účastníků kurzu.

8.4. Vrácení kurzovného z důvodů uvedených v bodě 8.2. se řídí ustanovením bodu 5.6.

8.5. Garance 100% spokojenosti se nevztahuje na 2 hodinové minikurzy.

Zrušení či změna kurzu ze strany poskytovatele
9.1. M-SOR s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna trvání, místa a času části nebo celého kurzu) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

9.2. V případě zrušení či podstatné změně kurzu ze strany poskytovatele bude účastníkovi na jeho přání navráceno 100% z již zaplacené částky, popř. mu bude tato částka započítána do ceny jakéhokoli jím zvoleného kurzu.

9.3. V případě, že účastník při přihlášení na kurz neuvedl emailovou adresu, bude o zrušení či změnách akce informován formou SMS zprávy.

9.4. Vrácení kurzovného z důvodu zrušení poskytovatelem se řídí ustanovením bodu 5.6.

Spotřebitel
10.1. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavření smlouvy s M-SOR s.r.o. nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání a ustanovení bodu 10 se vztahují pouze na smluvní vztah mezi M-SOR s.r.o.  a účastníkem – spotřebitelem.

10.2. M-SOR s.r.o. sděluje, že:

náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby dle podmínek internetového nebo telefonického operátora účastníka,
vyžaduje zaplacení ceny kurzu do 14ti dnů před jeho zahájením
ceny kurzů jsou na webu provozovaném M-SOR s.r.o. uváděny včetně DPH včetně veškerých případných poplatků stanovených zákonem a jedná se o úplnou a konečnou cenu kurzu,
smlouva, tj. objednávka a potvrzení objednávky, faktury apod., budou uloženy u M-SOR s.r.o. a M-SOR s.r.o. tyto listiny zašle na vyžádání účastníkovi v textové podobě na e-mail sdělený účastníkem
smlouvu je možné uzavřít jen v českém jazyce
účastník má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy, přičemž odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti M-SOR s.r.o. uvedenou na internetových stránkách http://www.sorudo.cz/kontakt
v případě odstoupení od smlouvy vrátí účastníkovi jím zaplacenou cenu kurzu do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy

10.3. M-SOR s.r.o. je oprávněna započít se splněním svých povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy uvedené v bodě 10.2.d) obchodních podmínek pouze na základě výslovně žádosti účastníka učiněné v textové podobě. V případě poskytnutí služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy uvedené v bodě 10.2.d) obchodních podmínek na výslovnou žádost účastníka učiněnou v textové podobě nemůže  účastník od smlouvy odstoupit.

10.4.  Práva z vadného plnění je účastník oprávněn uplatnit u M-SOR s.r.o. na platné kontaktní údaje uvedené na internetových stránkách M-SOR s.r.o. http://www.sorudo.cz/kontakt, a to  v rozsahu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, a to bez zbytečného odkladu po absolvování kurzu, nejpozději však do 6 měsíců od absolvování kurzu, přičemž může buď odstoupit    od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny kurzu. M-SOR s.r.o. je povinen reklamaci vyřídit do 30ti dnů ode dne jejího přijetí.

10.5. V případě, že dojde ke sporu mezi M-SOR s.r.o. a účastníkem – spotřebitelem, má spotřebitel dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele právo na jeho mimosoudní řešení . Subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi účastníkem – spotřebitelem a M-SOR s.r.o je Česká obchodní inspekce, web: www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené   si nesou strany samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat u České obchodní inspekce nejpozději do  1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u M-SOR s.r.o. poprvé. Náležitosti návrhu včetně formuláře návrhu a dalších souvisejících informací jsou dostupné na webu České obchodní inspekce.

 Změny obchodních podmínek
11.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu obchodních podmínek.

11.2. Právní vztah mezi M-SOR s.r.o.  a účastníkem se řídí obchodními podmínkami účinnými v době uzavření smlouvy  a pozdější změny obchodních podmínek nemají na již uzavřený smluvní vztah žádný vliv..

Ochrana osobních údajů
12.1. Ochrana osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

12.2. Účastník tímto souhlasí se zpracováním svých osobních údajů firmou M-SOR s.r.o.: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a místo bydliště, příp. dalších uvedených v dokumentu Informace o zpracování údajů (dále „osobní údaje“), nutných pro úspěšné vyřízení objednávky účastníka a další zpracování dle dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, dle bodu 12.3.

12.3. Účastník potvrzuje, že mu byly poskytnuty veškeré informace o zpracování osobních údajů i o tom, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat. Mezi tyto informace patří i poučení o právech účastníka, kterými jsou právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů i právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. O tom všem se účastník dočte v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je k dispozici na www.sorudo.cz/informace-zpracovani-osobnich-udaju/

12.4. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat M-SOR s.r.o. o změně svých osobních údajů.

12.5. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Účastník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k M-SOR s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu M-SOR s.r.o., a o tom jak jsou jeho údaje zpracovávány dle dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, uvedeném v bodu 12.3.

12.6. V případě, že by se účastník domníval, že M-SOR s.r.o. nebo zpracovatelé uvedení v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem či Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat M-SOR s.r.o. o vysvětlení,
požadovat, aby M-SOR s.r.o. odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost účastníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, M-SOR s.r.o. odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li M-SOR s.r.o. žádosti, má účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Více informací o svých právech se účastník dočetl v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, uvedeném v bodu 12.3.
12.7. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu M-SOR s.r.o. povinen tuto informaci předat.